آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح تا19:30 شب پنج شنبه 7:30 صبح تا 15:30 ظهر

عکس ها

تعرفه سال 1399

ردیف کد ملی ویژگی کد شرح کد ارزش نسبی جزء سوم  فرانشیز مسلح   فرانشیز تامین   تعرفه دولتی 1399   تعرفه خصوصی 
1 800005 پذیرش و ثبت نمونه های آزمایشگاهی 0.1             7,272         17,896            9,065         24,241
2 800010 خونگیری وریدی یا مویرگی، یک یا چند نوبت (به ازای هر روز برای بیماران سرپایی یا بستری، این کد صرفا یکبار قابل محاسبه و گزارش می باشد 0.2           11,999         27,665          17,615         39,995
3 800012 خونگیری وریدی یا مویرگی یک یا چند بار با لوله خلاء 0.3           25,790         60,671          36,135         85,965
4 800015 خونگیری وریدی از کودکان زیر5 سال 0.3           22,205         49,988          34,325         74,015
5 800017 خونگیری با استفاده از لوله خلاء از کودکان زیر 5سال 0.4           32,594         75,553          47,275       108,645
6 805000 DNA استخراج 5         483,600    1,171,420        629,400    1,612,000
7 805005 RNA استخراج 7         691,380    1,682,720        888,400    2,304,600
8 805010 شناسایی کروموزوم حامل جهش از طریق  PCR/RFLPیا بررسی حذف از طریق  PCRیا بررسی تکرارهای ژنومی(مثلا  )VNTRیا تعیین جهش با روش PCR 5         483,600    1,171,420        629,400    1,612,000
9 805015 PCR بررسی متیلاسیون به روش 2         189,855       457,885        249,950       632,850
10 805025 دات بلات یا اسلات بلات 10         967,200    2,342,840      1,258,800    3,224,000
11 805030 MLPA و ساترن بلات یاPCR بررسی میکرودلسیون ها با ترکیبی از 25      2,382,150    5,750,270      3,128,900    7,940,500
12 805045 بررسی تکرارهای ژنومی 14      1,358,462    3,273,078      1,793,040    4,528,206
13 805070 تعیین توالی یک آمپلیکن (تعداد آمپلیکن ها بر اساس نوع بیماریها تعیین می گردد) 7         673,455    1,629,305        879,350    2,244,850
14 805079 کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زاPCR استفاده از 32      3,073,530    7,432,990      4,017,300  10,245,100
15 805080 # کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زاRT/PCR استفاده از 35      3,349,350    8,093,110      4,387,700  11,164,500
16 805081 # HIV کمی برای تعیین بارRT/PCR استفاده از 35      3,349,350    8,093,110      4,387,700  11,164,500
17 805082 # C کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیتRT/PCR استفاده از 35      3,349,350    8,093,110      4,387,700  11,164,500
18 805083 # CMV کمی برای تعیین بارPCR استفاده از 32      3,073,530    7,432,990      4,017,300  10,245,100
19 805084 # B کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیتPCR استفاده از 32      3,073,530    7,432,990      4,017,300  10,245,100
20 805086 # کمی برای ژنتیک پزشکیRT/PCR 35      3,349,350    8,093,110      4,387,700  11,164,500
21 805090 # CMV کیفی برایPCR 4.5         431,655    1,043,595        564,650    1,438,850
22 805092 # MTB کیفی برایPCR 4.5         431,655    1,043,595        564,650    1,438,850
23 805094 # HBV کیفی برایPCR 4.5         431,655    1,043,595        564,650    1,438,850
24 805096 # HSV کیفی برایPCR 4.5         431,655    1,043,595        564,650    1,438,850
25 805097 # کیفی برای سایر عوامل بیماری زاPCR 4.5         431,655    1,043,595        564,650    1,438,850
26 805098 # JC/BK کیفی برای ویروسهایPCR/RT 4.5         431,655    1,043,595        564,650    1,438,850
27 805100 # HIV کیفی برایPCR/RT 11      1,035,240    2,491,660      1,370,200    3,450,800
28 805102 # C کیفی برای ویروس هپاتیتRT/PCR 11      1,035,240    2,491,660      1,370,200    3,450,800
29 805104 # کیفی برای سایر عوامل بیماری زاRT/PCR 11      1,035,240    2,491,660      1,370,200    3,450,800
30 805105 #   با 96 پرایمرPCR به روشHLAABDR 53      4,934,400  11,872,590      6,536,300  16,448,000
31 805106 *# با 96 پرایمرPCR به روشHLA ABC 53      4,934,400  11,872,590      6,536,300  16,448,000
32 805107 # تعیین پرایمرها با استفاده از  PCRبرای تشخیص آلل های  DQBI,DQAL,HLAهر یک به تنهایی 3.6         336,545       811,411        443,435    1,121,815
33 805108 # تعیین پرایمرها با استفاده از  PCRبرای تشخیص آللهای DRB3,DRB2,DRB1,HLAهریک به تنهایی 3.6         336,545       811,411        443,435    1,121,815
34 806050 #* به ازای هر فردDNA مولکولSTR منطقه16 بررسی خویشاوندی از طریق بررسی 16      1,512,094     3,638,663      2,002,358    5,040,314
35 806055 #* میتوکندری به ازای هر نفرDNA بررسی خویشاوندی از طریق بررسی 18       1,664,264    4,004,743      2,204,003    5,547,545
36 806060 #* به ازای هر نفرYSTR بررسی خویشاوندی از طریق بررسی 21      1,965,164    4,728,813      2,602,475    6,550,545
37 806065 #* به ازای هر نمونهDNA Typing تطبیق نمونه ها از طریق 16      1,512,094     3,638,663      2,002,358    5,040,314
38 806070 #* به ازای هر نمونهY-STR تطبیق نمونه ها از طریق 21      1,965,164    4,728,813      2,602,475    6,550,545
39 806075 #* تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه 9.7         907,536    2,183,923      1,201,710    3,025,120
40 806200 #* (PADA+FreeBeta) دابل مارکر برای غربالگری سندرم داون شامل 5         467,219    1,124,223        618,818    1,557,396
41 806205 #* (aFP+Beta titer+unconjocated Estriol) تریپل مارکر برای غربالگری سندروم داون 6.4         600,761    1,445,583        795,649    2,002,537
42 806210 *# کــوادروپـل مارکــر برای غربالگــری سنــدروم داون شــامل inhibiniA+ aFP+ Beta titer+Unconjucated Estriol 14      1,316,438    3,167,805      1,743,315    4,388,125
43 806505 # بتا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین 55      4,817,700    9,389,000      6,670,000  16,059,000
44 806507 # آلفا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین 55      4,817,700    9,389,000      6,670,000  16,059,000
45 806515 # مرحله دوم تعیین وضعیت جنین2و1( نوعSMA) آتروفی عضلانی اسپینال 55      4,817,700  11,390,000      6,670,000  16,059,000
46 806525 # ( / مرحله دوم تعیین وضعیت جنینSickle Cell Anemia) آنمی داسی شکل 55      4,817,700  11,390,000      6,670,000  16,059,000
47 806535 # بیماریهای ناشی از تکرارها( )Xشکننده، هانتینگتون، دیستروفی، میوتونیک/ مرحله دوم تعیین وضعیت نهایی جنین 55      4,817,700  11,390,000      6,670,000  16,059,000
48 806545 # بیماریهای نقص های انعقادی (هموفیلی / )B,Aمرحله دوم تعیین جنسیت (برای بقیه موارد بیماری های انعقادی غیر از هموفیلی A,Bاین مرحله قابل محاسبه نیست و فقط مرحله سوم به عنوان مرحله دوم مانند بقیه بیماری ها محاسبه شوند) 18      1,547,370    2,989,800      2,168,100    5,157,900
49 806550 # بیماریهای نقص های انعقادی (هموفیلی / )B,Aتعیین وضعیت نهایی جنین (برای سایر بیماری های نقص انعقادی این مرحله به عنوان مرحله دوم محاسبه شود) 55      4,817,700    9,389,000      6,670,000  16,059,000
50 806560 # بیماریهایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله دوم تعیین نوع جنسیت 18      1,547,370    3,640,230      2,168,100    5,157,900
51 806565 # بیماریهایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله سوم تعیین وضعیت نهایی جنین 55      4,817,700  11,390,000      6,670,000  16,059,000
52 806575 # مرحله دومPKU 55      4,817,700  11,390,000      6,670,000  16,059,000
53 806580 *# تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماری ها 55      4,817,700  11,390,000      6,670,000  16,059,000
54 810000 #* ، لیدن به تنهاییV بررسی فاکتور 8         723,570    1,724,710        981,700    2,411,900
55 810002 #* ( به تنهاییProthrombin G20210A( 2 بررسی فاکتور 8         723,570    1,724,710        981,700    2,411,900
56 810004 *# بررسی یک تغییر تک بازی که در فارماکوژنومیکس نقش دارد به تنهایی 8         723,570    1,724,710        981,700    2,411,900
57 810006 #* – آنتی تریپسین1 نقص آلفا 8         723,570    1,724,710        981,700    2,411,900
58 810008 *# بررسی یک واریانت تک نوکلئوتیدی به تنهایی در یک نفر 8         723,570    1,724,710        981,700    2,411,900
59 810020 # بررسی یک موتاسیون سوماتیک در نمونه های سرطانی (مواردی همانند JAK2، BRAFو ...) (بررسی فقط یک موتاسیون به تنهایی) 11         999,390    2,384,830      1,352,100    3,331,300
60 810022 *# بررسی پانل پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوفیلی شامل (بررسی فاکتور ،Vفاکتور ،II MTHFR C677T، MTFR A1298C، PAI-1و .... تا سقف ده موتاسیون در یک پانل) 20      1,826,850    4,365,190      2,463,300    6,089,500
61 810024 # FMF در بیماریMEFV بررسی موتاسیون های شایع ژن 30      2,794,050    6,708,030      3,722,100    9,313,500
62 810026 # (HFE) بررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی 11         999,390    2,384,830      1,352,100    3,331,300
63 810028 # بررسی حذف نواحی AZFدر کروموزوم ( Yصرفا براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه و گزارش می باشد) 30      2,794,050    6,708,030      3,722,100    9,313,500
64 810030 *# بررسی حضور یا عدم حضور ژن (SRYفقط در مورد مشکلات ابهام جنسی) 8         723,570    1,724,710        981,700    2,411,900
65 810032 *# بررسی سایر پانل های دارای 2تا 10واریانت برای یک نفر به تنهایی بر اساس لیست آزمایشگاه مرجع سلامت 20      1,826,850    4,365,190      2,463,300    6,089,500
66 810034 #* بررسی یک واریانت متیله در یک نفر به تنهایی 25      2,346,300    5,643,440      3,110,800    7,821,000
67 810036 #* بررسی یک واریانت سوماتیک در یک نفر به تنهایی 25      2,346,300    5,643,440      3,110,800    7,821,000
68 810050 *# بررسی موتاسیون های چندگانه سوماتیک ژن های دخیل در سرطان (بجز ،NRAS، KRAS،EGFR) 16      1,482,990    3,556,250      1,981,500    4,943,300
69 810052 # KRAS بررسی موتاسیون های 16      1,482,990    3,556,250      1,981,500    4,943,300
70 810054 # NRAS بررسی موتاسیون های 16      1,482,990    3,556,250      1,981,500    4,943,300
71 810056 # ALK بررسی موتاسیون های 16      1,482,990    3,556,250      1,981,500    4,943,300
72 810058 # EGFR بررسی موتاسیون های 20      1,826,850    4,365,190      2,463,300    6,089,500
73 810060 *# بررسی موتاسیون با روش کمی (مطابق فهرست مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت (قابل محاسبه و پرداخت می باشد 40      3,653,700    8,730,380      4,926,600  12,179,000
74 810062 # بررسی ترانسلوکاسیون در سرطان های خون 19      1,722,960    4,109,540      2,333,800    5,743,200
75 810064 #* سایر موارد گروه سه 16      1,482,990    3,556,250      1,981,500    4,943,300
76 810080 # بررسی سیکل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند 20      1,826,850    4,365,190      2,463,300    6,089,500
77 810082 # بررسی سیکل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند 20      1,826,850    4,365,190      2,463,300    6,089,500
78 810084 #* بررسی آکندروپلازی 40      3,653,700    8,730,380      4,926,600  12,179,000
79 810086 *# جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutationبرای کلیه بیماری ها (زمانی که قبلا موتاسیون مسبب بیماری در سایر اعضا و نزدیکان یک خانواده شناسایی شده باشد) 50      4,549,200  10,859,560      6,149,200  15,164,000
80 810088 #* سایر موارد گروه چهار 50      4,549,200  10,859,560      6,149,200  15,164,000
81 810100 # بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردریش 55      4,817,700  11,390,000      6,670,000  16,059,000
82 810102 # بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک 55      4,817,700  11,390,000      6,670,000  16,059,000
83 810104 # بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون 55      4,817,700  11,390,000      6,670,000  16,059,000
84 810106 # بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل X 65      5,856,600  13,946,500      7,965,000  19,522,000
85 810108 # SCA بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در انواع 55      4,817,700  11,390,000      6,670,000  16,059,000
86 810110 *# بررسی موتاسیون های کمپلکس ولی شناخته شده همانند مواردی که واژگونی یا حذف های خاص و بزرگ دارند 65      5,964,150  14,266,990      8,019,300  19,880,500
87 810112 # A در هموفیلیInversion22 بررسی 75      6,967,200   16,716,660      9,296,200  23,224,000
88 810118 # پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند 38      3,483,600    8,358,330      4,648,100  11,612,000
89 810120 # پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند 38      3,483,600    8,358,330      4,648,100  11,612,000
90 810122 # الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) پدر به همراه فرزند 38      3,483,600    6,963,900      4,648,100  11,612,000
91 810124 # الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) مادر به همراه فرزند 38      3,483,600    6,963,900      4,648,100  11,612,000
92 810126 #* (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزندCF فیبروز کیستیک یا 38      3,483,600    8,358,330      4,648,100  11,612,000
93 810128 #* (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزندCF فیبروز کیستیک یا 38      3,483,600    8,358,330      4,648,100  11,612,000
94 810130 #* 5 سایر موارد گروه 75      6,967,200   16,716,660      9,296,200  23,224,000
95 810140 *# بررسی کانکسین 26در ناشنوایی مرحله اول برای پدر به همراه فرزند 25      2,274,600    5,429,780      3,074,600    7,582,000
96 810142 *# بررسی کانکسین 26در ناشنوایی مرحله اول برای مادر به همراه فرزند 25      2,274,600    5,429,780      3,074,600    7,582,000
97 810144 #* 6 سایر موارد گروه 50      4,549,200  10,859,560      6,149,200  15,164,000
98 810150 # بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند 38      3,517,620    7,021,600      4,703,800  11,725,400
99 810152 # بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای مادر به همراه فرزند 38      3,517,620    7,021,600      4,703,800  11,725,400
100 810154 # بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند 38      3,517,620    7,021,600      4,703,800  11,725,400
101 810156 # بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای مادر به همراه فرزند 38      3,517,620    7,021,600      4,703,800  11,725,400
102 810158 # برای پدر به همراه فرزندSMA بررسی مرحله اول 43      3,931,350    9,422,920      5,259,400  13,104,500
103 810160 # برای مادر به همراه فرزندSMA بررسی مرحله اول 43      3,931,350    9,422,920      5,259,400  13,104,500
104 810162 #* در شارکوت ماری توثPMP22 بررسی دوپلیکاسیون 85      7,862,700  18,845,840    10,518,800  26,209,000
105 810164 #* Von Hippel-Lindau در بیماریVHL بررسی جهش های نقطه ای در ژن 120    11,212,050  26,938,950    14,906,500  37,373,500
106 810166 #* 7 سایر موارد گروه 120    11,212,050  26,938,950    14,906,500  37,373,500
107 810180 #  بررسی حذف های ژن DMD  در بیماران دوشن و بکر 125    11,444,700  27,362,560    15,409,200  38,149,000
108 810182 #* CYP21A2 ژن CAH بررسی موتاسیون های بیماری 150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
109 810184 # B بررسی تمام اگزون ها در بیماری هموفیلی 110      9,814,650  19,285,000    13,430,500  32,715,500
110 810186 #* ALDH3A2 بررسی بیماری شوگرن لارسن ژن 110      9,814,650  23,314,150    13,430,500  32,715,500
111 810188 #* ASPA بررسی بیماری کاناوان ژن 120    11,212,050  26,938,950    14,906,500  37,373,500
112 810190 #* DHCR7 ژنSLOS بررسی سندروم 60      5,874,900  14,270,700      7,589,000  19,583,000
113 810192 #* WFS1 بررسی سندروم ولفرام، ژن 120    11,212,050  26,938,950    14,906,500  37,373,500
114 810194 #* F7 انعقادی، بررسی کامل ژن7 نقص فاکتور 110      9,814,650  23,314,150    13,430,500  32,715,500
115 810196 #* F10 انعقادی، بررسی ژن10 نقص فاکتور 110      9,814,650  23,314,150    13,430,500  32,715,500
116 810198 #* G9 وGP1BA، GP1BB سندروم برنارد سوئیلر، بررسی ژنهای 110      9,814,650  23,314,150    13,430,500  32,715,500
117 810200 #* 8 سایر موارد گروه 110      9,814,650  23,314,150    13,430,500  32,715,500
118 810220 # بررسی بیماری PKUبا روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند 75      7,074,750  17,037,150      9,350,500  23,582,500
119 810222 # بررسی بیماری PKUبا روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند 75      7,074,750  17,037,150      9,350,500  23,582,500
120 810224 #* استفاده از micro array برای تشخیص بیماری ها  110      9,814,650  23,314,150    13,430,500  32,715,500
121 810226 #* بررسی ژنAPC در پولیپوزیس وراثتی  150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
122 810228 #* ADA بررسی نقص آدنوزین دآمیناز ژن 150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
123 810230 #* F2 بررسی کامل ژنprothrombinemia نقص 150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
124 810232 #* F5 انعقادی، بررسی کامل ژن5 نقص فاکتور 150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
125 810234 #* F11 انعقادی، بررسی ژن11 نقص فاکتور 150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
126 810236 #* در سندم بلومBLM بررسی ژن 150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
127 810238 #* Hereditary Diffuse Gastric Cancer درCDH1 بررسی ژن 150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
128 810240 #* Li-Fraumeni در سندرمTP53 بررسی ژن 150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
129 810242 #* در سندرم ویسکوت آلدریچWAS بررسی ژن 150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
130 810244 #* 9 سایر موارد گروه 150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
131 810260 #*  بررسی بیماریCF با روش تعیین توالی کل ژن 150    تماس با آزمایشگاه 
132 810262 #  بررسی هموفیلی A با روش تعیین توالی کل ژن  110      9,814,650  19,285,000    13,430,500  32,715,500
133 810264 #* بررسی ژنRB1 در رتینوبلاستوما  150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
134 810266 #* بررسی ژنCLCN7 در بیماری اسئوپتروز  150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
135 810268 #* بررسی اگزون50 تا26  150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
136 810270 #* 10 سایر موارد گروه 150    14,149,500  34,074,300    18,701,000  47,165,000
137 810280 #*  بررسی همزمان ژنهایBRCA2 وBRCA1 در سرطان پستان وراثتی  150    تماس با آزمایشگاه 
138 810282 #*  بررسی بیش از50 اگزون با روش تعیین توالی 150    تماس با آزمایشگاه 
139 810300 *#ü بررسی 1تا 20ژن به صورت یک پانل توسط روش های ( NGSاین کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.) 52    تماس با آزمایشگاه 
140 810302 *#ü بررسی 21تا 50ژن توسط روش های ( NGSاین کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.) 69    تماس با آزمایشگاه 
141 810304 *#ü بررسی 51تا 200ژن توسط روش های ( NGSاین کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.) 88    تماس با آزمایشگاه 
142 810306 *#ü بررسی بیش از 200ژن در یک پانل توسط روش های ( NGSشامل اگزوم) (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.)(قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.) 104    تماس با آزمایشگاه 
143 810308 *#ü بررسی بیش از 200ژن در یک پانل توسط روش های ( NGSشامل اگزوم)، نفر دوم (مقایسه ای) (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.) 42    تماس با آزمایشگاه 
144 810310 *#ü بررسی بیش از 200ژن در یک پانل توسط روش های ( NGSشامل اگزوم)، نفر سوم (مقایسه ای) (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) 26    تماس با آزمایشگاه 
145 810320 # کاریوتایپ خون با حد تفکیک 400الی 450 18      1,654,920    3,960,720      2,222,400    5,516,400
146 810322 # کاریوتایپ خون با حد تفکیک بالا(در صورت استفاده از این روش اگر نتیجه حاصله به واسطه کاریوتایپ معمولی هم قابل تشخیص باشد باید کد کاریوتایپ معمولی مورد محاسبه قرار بگیرد) 25      2,310,450    5,536,610      3,092,700    7,701,500
147 810324 # کاریوتایپ خون بند ناف 25      2,310,450    5,536,610      3,092,700    7,701,500
148 810326 # کاریوتایپ مغز استخوان 25      2,310,450    5,536,610      3,092,700    7,701,500
149 810328 # کاریوتایپ مایع آمنیون 50      4,656,750  11,180,050      6,203,500  15,522,500
150 810330 # کاریوتایپ پرز جفتی 48      4,484,820  10,775,580      5,962,600  14,949,400
151 810332 # کاریوتایپ فیبروبلاست های پوستی 48      4,484,820  10,775,580      5,962,600  14,949,400
152 810334 # کاریوتایپ بافت های  solid(توموری و غیر توموری شامل بافت جنین سقط شده) 48      4,484,820  10,775,580      5,962,600  14,949,400
153 810336 # کاریوتایپ به منظور بررسی سندروم های شکست کروموزومی 32      2,858,430    6,792,010      3,908,700    9,528,100
154 810338 #+ ( سلول100 سلول تا سقف20 بررسی موزاییسم )مطالعه بیش از 11         820,140    1,850,680      1,261,600    2,733,800
155 810340 +# روش های نواربندی اختصاصی غیر از (G-bandشامل مواردی همانند ،C-band، R-Band NOR-Bandو Q-bandاین روش ها فقط در صورتی که مطابق با استانداردهای آزمایشگاه سیتوژنتیک مورد نیاز باشند قابل محاسبه هستند) 10         967,200    2,342,840      1,258,800    3,224,000
156 810342 # بررسی Interphase FISHبه ازای هر پروب(در خصوص این کد و ردیف بعد باید توجه داشت که این کدها در خصوص استفاده از پروب های عمومی (همانند پروب های اختصاصی سانترومر ها و پروب های عمومی هر کروموزوم) می باشد. در صورت استفاده از پروب های کم مصرف همانند موارد locus specific برای برخی وضعیت های خاص و نادر می توان یک ضریب 5/1برابر را بر روی روش مورد استفاده اعمال کرد) 18      1,654,920    3,960,720      2,222,400    5,516,400
157 810344 # به ازای هرپروبMetaphase FISH بررسی 18      1,654,920    3,960,720      2,222,400    5,516,400
158 810346 # تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین(این آزمایش بر روی نمونه جنینی شامل پرز جفتی و یا مایع آمنیون قابل انجام است و با یکی از روش های QFPCR، FISHو یا MLPAقابل انجام است. قابل توجه است که در صورت مثبت شدن جواب باید بدون اخذ هزینه اضافه نتیجه حاصله با یکی دیگر از این سه روش تایید شود.) 25      2,346,300    5,643,440      3,110,800    7,821,000
159 810348 *#ü آزمایش NIPTبا استفاده از cell free DNAجنینی برای غربالگری سندروم داون (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.) 17    تماس با آزمایشگاه 
160 810360 #+ کاریوتایپ اضافی برای هر مطالعه 6         569,565    1,373,655        749,850    1,898,550
161 810370 *#  تعیین جنسیت تا سقف 4 جنینPGD 150    تماس با آزمایشگاه 
162 810372 +*# تعیین جنسیت هر جنین اضافهPGD 25      2,310,450    5,536,610      3,092,700    7,701,500
163 810374 *#  برای بررسی ترانسلوکاسسیون هر جنین حداکثر تا 8 جنینPGD 75      7,074,750  17,037,150      9,350,500  23,582,500
164 810376 *#ü PGDبرای بیماری های مولکولی مرحله اول شامل تایید موتاسیون و بررسی خانوادگی موتاسیون، بررسی بیش از 6مارکر در فرد مبتلا و در خانواده و موارد مشترک مانند استخراج و غیره و گاهی بررسی هویت افراد و تفسیر (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.) 66    تماس با آزمایشگاه 
165 810378 *#ü مرحله دوم انجام PGDبرای بیماری های مولکولی تا 5جنین (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) 66    تماس با آزمایشگاه 
166 810380 +*#  هر جنین اضافه برای مرحله دوم مولکولیPGD 41      3,793,440    9,092,860      5,074,200  12,644,800
167 810382 *#ü PGSبا روش array، NGSو یا امثالهم به ازای هر جنین (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90درصد جزء فنی و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.) 25    تماس با آزمایشگاه 
168 810384 #*+ با قدرت تفکیک و عمق بالاNGS به روشCNV بررسی 55      5,104,500  12,244,640      6,814,800  17,015,000
      راهنمای کدها             
      علامت # به معنای خدمت سرپای ( غیربستری ) می باشد .            
      علامت * به معنای عدم پوشش بیمه های پایه می باشد .             
      علامت + به معنای این است که کد مسقلا قابل استفاده نیست و باید به سایر کدهای اضافه شود .              
       علامت ü به معنای اضافه کردن جزء سوم به تعرفه خصوصی و دولتی می باشد .