آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح تا19:30 شب پنج شنبه 7:30 صبح تا 15:30 ظهر

عکس ها

تعرفه های سال 1398

ردیف کد ملی ویژگی کد شرح کد ارزش نسبی تعرفه دولتی 1398 تعرفه خصوصی 1398
کل جزء حرفه ای جزء فنی جزء حرفه ای جزء فنی جمع کل
1 800005 پذيرش و ثبت نمونه های آزمايشگاهي 0.07 0 0.07 0 7,882 7,882 19,390
2 800010 خونگيری وريدی يا مويرگي، يک يا چند نوبت (به ازای هر روز برای بيماران سرپايي يا بستری، اين
کد صرفا يکبار قابل محاسبه و گزارش مي باشد
0.15 0.1 0.05 9,520 5,630 15,150 35,450
3 800012 خونگيری وريدی يا مويرگي يک يا چند بار با لوله خلاء 0.3 0.15 0.15 14,280 16,890 31,170 73,950
4 800015 سال5 خونگيری وريدی از کودکان زير 0.3 0.25 0.05 23,800 5,630 29,430 67,850
5 800017 خونگيری با استفاده از لوله خلاء از کودکان زير 5سال 0.4 0.25 0.15 23,800 16,890 40,690 95,550
6 805000 DNA استخراج 5 1 4 95,200 450,400 545,600 1,324,000
7 805005 RNA استخراج 7 1 6 95,200 675,600 770,800 1,878,000
8 805010 شناسايي کروموزوم حامل جهش از طريق  PCR/RFLPيا بررسي حذف از طريق  PCRيا بررسي تکرارهای ژنومي(مثلا  )VNTRيا تعيين جهش با روش PCR 5 1 4 95,200 450,400 545,600 1,324,000
9 805015 PCR بررسي متيلاسيون به روش 2 0.5 1.5 47,600 168,900 216,500 523,500
10 805025 دات بلات يا اسلات بلات 10 2 8 190,400 900,800 1,091,200 2,648,000
11 805030 MLPA و ساترن بلات ياPCR بررسي ميکرودلسيون ها با ترکيبي از 25 6 19 571,200 2,139,400 2,710,600 6,559,000
12 805045 بررسي تکرارهای ژنومي 14.4 3.75 10.62 357,000 1,195,812 1,552,812 3,751,740
13 805070 تعيين توالي يک آمپليکن (تعداد آمپليکن ها بر اساس نوع بيماريها تعيين مي گردد) 7 1.5 5.5 142,800 619,300 762,100 1,847,500
14 805079 کمي برای تعيين بار ساير عوامل بيماری زاPCR استفاده از 32 7 25 666,400 2,815,000 3,481,400 8,437,000
15 805080 # کمي برای تعيين بار ساير عوامل بيماری زاRT/PCR استفاده از 35 8 27 761,600 3,040,200 3,801,800 9,207,000
16 805081 # HIV کمي برای تعيين بارRT/PCR استفاده از 35 8 27 761,600 3,040,200 3,801,800 9,207,000
17 805082 # C کمي برای تعيين بار ويروس هپاتيتRT/PCR استفاده از 35 8 27 761,600 3,040,200 3,801,800 9,207,000
18 805083 # CMV کمي برای تعيين بارPCR استفاده از 32 7 25 666,400 2,815,000 3,481,400 8,437,000
19 805084 # B کمي برای تعيين بار ويروس هپاتيتPCR استفاده از 32 7 25 666,400 2,815,000 3,481,400 8,437,000
20 805086 # کمي برای ژنتيک پزشکيRT/PCR 35 8 27 761,600 3,040,200 3,801,800 9,207,000
21 805090 # CMV کيفي برایPCR 4.5 1 3.5 95,200 394,100 489,300 1,185,500
22 805092 # MTB کيفي برایPCR 4.5 1 3.5 95,200 394,100 489,300 1,185,500
23 805094 # HBV کيفي برایPCR 4.5 1 3.5 95,200 394,100 489,300 1,185,500
24 805096 # HSV کيفي برایPCR 4.5 1 3.5 95,200 394,100 489,300 1,185,500
25 805097 # کيفي برای ساير عوامل بيماری زاPCR 4.5 1 3.5 95,200 394,100 489,300 1,185,500
26 805098 # JC/BK کيفي برای ويروسهایPCR/RT 4.5 1 3.5 95,200 394,100 489,300 1,185,500
27 805100 # HIV کيفي برایPCR/RT 11 3 8 285,600 900,800 1,186,400 2,864,000
28 805102 # C کيفي برای ويروس هپاتيتRT/PCR 11 3 8 285,600 900,800 1,186,400 2,864,000
29 805104 # کيفي برای ساير عوامل بيماری زاRT/PCR 11 3 8 285,600 900,800 1,186,400 2,864,000
30 805105 # پرايمر96 باPCR به روشHLAABDR 52.5 14.5 38 1,380,400 4,278,800 5,659,200 13,658,000
31 805106 *# پرايمر96 باPCR به روشHLA ABC 52.5 14.5 38 1,380,400 4,278,800 5,659,200 13,658,000
32 805107 # تعيين پرايمرها با استفاده از  PCRبرای تشخيص آلل های  DQBI,DQAL,HLAهر يک به تنهايي 3.55 0.9 2.65 85,680 298,390 384,070 928,450
33 805108 # تعيين پرايمرها با استفاده از  PCRبرای تشخيص آللهای  DRB3,DRB2,DRB1,HLAهريک به تنهايي 3.55 0.9 2.65 85,680 298,390 384,070 928,450
34 806000 *# جستجو و تعيين مقدار هر يک از سموم در خون و ساير نمونهها 2.78 0.96 1.82 91,392 204,932 296,324 711,500
35 806005 #* آزمايش تشخيصي از لکههای خون 1.82 0.63 1.19 59,976 133,994 193,970 465,710
36 806010 #* آزمايش کامل سم شناسي روی مواد غذايي يا امعاء و احشاء 11.9 4.12 7.78 392,224 876,028 1,268,252 3,044,980
37 806015 #* آزمايش مواد نامعلوم از نظر نوع و سميت 9.48 3.28 6.2 312,256 698,120 1,010,376 2,425,880
38 806020 #* آزمايش مواد غذايي برای هر آزمايش 2.38 0.82 1.56 78,064 175,656 253,720 609,240
39 806025 #* تعيين گروه خون لکهها و مو و تجسس اسپرم 1.18 0.41 0.77 39,032 86,702 125,734 301,850
40 806030 #* در نمونه خون جسدCO تشخيص 1.18 0.41 0.77 39,032 86,702 125,734 301,850
41 806035 #* تعيين نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد 3.95 1.37 2.58 130,424 290,508 420,932 1,010,580
42 806040 #* تعيين نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد 3.95 1.37 2.58 130,424 290,508 420,932 1,010,580
43 806045 #* ABH تعيين گروه 0.64 0.22 0.42 20,944 47,292 68,236 163,860
44 806050 #* به ازای هر فردDNA مولکولSTR منطقه16 بررسي خويشاوندی از طريق بررسي 16.1 4.42 11.66 420,784 1,312,916 1,733,700 4,184,540
45 806055 #* ميتوکندری به ازای هر نفرDNA بررسي خويشاوندی از طريق بررسي 17.7 4.87 12.83 463,624 1,444,658 1,908,282 4,605,830
46 806060 #* به ازای هر نفرYSTR بررسي خويشاوندی از طريق بررسي 20.9 5.75 15.15 547,400 1,705,890 2,253,290 5,438,550
47 806065 #* به ازای هر نمونهDNA Typing تطبيق نمونهها از طريق 16.1 4.42 11.66 420,784 1,312,916 1,733,700 4,184,540
48 806070 #* به ازای هر نمونهY-STR تطبيق نمونهها از طريق 20.9 5.75 15.15 547,400 1,705,890 2,253,290 5,438,550
49 806075 #* تعيين توالي نوکلئوتيدها در هر نمونه 9.65 2.65 7 252,280 788,200 1,040,480 2,511,400
50 806080 #* تعيين گروه خون لکه و مو 1.28 0.35 0.93 33,320 104,718 138,038 333,210
51 806085 #* تجسس اسپرم در البسه و سوابها 1.28 0.35 0.93 33,320 104,718 138,038 333,210
52 806090 #* تعيين گروه خوني اسپرم 1.13 0.31 0.82 29,512 92,332 121,844 294,100
53 806095 #* آنتي بادی پلاکتي به روش الايزا 1.13 0.31 0.82 29,512 92,332 121,844 294,100
54 806200 #* )PADA+FreeBeta( دابل مارکر برای غربالگری سندرم داون شامل 4.97 1.37 3.6 130,424 405,360 535,784 1,293,120
55 806205 #* )aFP+Beta titer+unconjocated Estriol( تريپل مارکر برای غربالگری سندروم داون 6.39 1.76 4.63 167,552 521,338 688,890 1,662,670
56 806210 *# کــوادروپـل مارکــر برای غربالگــری سنــدروم داون شــامل inhibiniA+ aFP+ Beta
titer+Unconjucated Estriol
14 3.85 10.15 366,520 1,142,890 1,509,410 3,643,150
57 806505 # بتا تالاسمی/ مرحله دوم تعيين وضعيت جنين 55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
58 806507 # آلفا تالاسمی/ مرحله دوم تعيين وضعيت جنين 55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
59 806515 # / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين2و1 ) نوعSMA( آتروفي عضلاني اسپينال 55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
60 806525 # ) / مرحله دوم تعيين وضعيت جنينSickle Cell Anemia( آنمي داسي شکل 55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
61 806535 # بيماریهای ناشي از تکرارها( )Xشکننده، هانتينگتون، ديستروفي، ميوتونيک/ مرحله دوم تعيين
وضعيت نهايي جنين
55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
62 806545 # بيماریهای نقص های انعقادی (هموفيلي / )B,Aمرحله دوم تعيين جنسيت (برای بقيه موارد
بيماری های انعقادی غير از هموفيلي A,Bاين مرحله قابل محاسبه نيست و فقط مرحله سوم به
عنوان مرحله دوم مانند بقيه بيماری ها محاسبه شوند)
18 9 9 856,800 1,013,400 1,870,200 4,437,000
63 806550 # بيماریهای نقص های انعقادی (هموفيلي / )B,Aتعيين وضعيت نهايي جنين (برای ساير بيماری
های نقص انعقادی اين مرحله به عنوان مرحله دوم محاسبه شود)
55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
64 806560 # بيماریهايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله دوم تعيين نوع
جنسيت
18 9 9 856,800 1,013,400 1,870,200 4,437,000
65 806565 # بيماریهايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله سوم تعيين
وضعيت نهايي جنين
55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
66 806575 # مرحله دومPKU 55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
67 806580 *# تعيين وضعيت نهايي جنين برای ساير بيماری ها 55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
68 810000 #* ، ليدن به تنهاييV بررسي فاکتور 8 3 5 285,600 563,000 848,600 2,033,000
69 810002 #* ) به تنهاييProthrombin G20210A( 2 بررسي فاکتور 8 3 5 285,600 563,000 848,600 2,033,000
70 810004 *# بررسي يک تغيير تک بازی که در فارماکوژنوميکس نقش دارد به تنهايي 8 3 5 285,600 563,000 848,600 2,033,000
71 810006 #* – آنتي تريپسين1 نقص آلفا 8 3 5 285,600 563,000 848,600 2,033,000
72 810008 *# بررسي يک واريانت تک نوکلئوتيدی به تنهايي در يک نفر 8 3 5 285,600 563,000 848,600 2,033,000
73 810020 # بررسي يک موتاسيون سوماتيک در نمونه های سرطاني (مواردی همانند JAK2، BRAFو ...)
(بررسي فقط يک موتاسيون به تنهايي)
11 4 7 380,800 788,200 1,169,000 2,803,000
74 810022 *# بررسي پانل پلي مورفيسم های مرتبط با ترومبوفيلي شامل (بررسي فاکتور ،Vفاکتور ،II
MTHFR C677T، MTFR A1298C، PAI-1و .... تا سقف ده موتاسيون در يک پانل)
20 7 13 666,400 1,463,800 2,130,200 5,113,000
75 810024 # FMF در بيماریMEFV بررسي موتاسيون های شايع ژن 30 9 21 856,800 2,364,600 3,221,400 7,761,000
76 810026 # )HFE( بررسي موتاسيون های شايع هموکروماتوز ارثي 11 4 7 380,800 788,200 1,169,000 2,803,000
77 810028 # بررسي حذف نواحي AZFدر کروموزوم ( Yصرفا براساس استانداردهای ابلاغي وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکي قابل محاسبه و گزارش مي باشد)
30 9 21 856,800 2,364,600 3,221,400 7,761,000
78 810030 *# بررسي حضور يا عدم حضور ژن (SRYفقط در مورد مشکلات ابهام جنسي) 8 3 5 285,600 563,000 848,600 2,033,000
79 810032 *# بررسي ساير پانل های دارای 2تا 10واريانت برای يک نفر به تنهايي بر اساس ليست آزمايشگاه
مرجع سلامت
20 7 13 666,400 1,463,800 2,130,200 5,113,000
80 810034 #* بررسي يک واريانت متيله در يک نفر به تنهايي 25 7 18 666,400 2,026,800 2,693,200 6,498,000
81 810036 #* بررسي يک واريانت سوماتيک در يک نفر به تنهايي 25 7 18 666,400 2,026,800 2,693,200 6,498,000
82 810050 *# بررسي موتاسيون های چندگانه سوماتيک ژن های دخيل در سرطان (بجز ،NRAS، KRAS
)EGFR
16 5 11 476,000 1,238,600 1,714,600 4,127,000
83 810052 # KRAS بررسي موتاسيون های 16 5 11 476,000 1,238,600 1,714,600 4,127,000
84 810054 # NRAS بررسي موتاسيون های 16 5 11 476,000 1,238,600 1,714,600 4,127,000
85 810056 # ALK بررسي موتاسيون های 16 5 11 476,000 1,238,600 1,714,600 4,127,000
86 810058 # EGFR بررسي موتاسيون های 20 7 13 666,400 1,463,800 2,130,200 5,113,000
87 810060 *# بررسي موتاسيون با روش کمي (مطابق فهرست مورد تاييد آزمايشگاه مرجع سلامت قابل محاسبه و
پرداخت مي باشد)
40 14 26 1,332,800 2,927,600 4,260,400 10,226,000
88 810062 # بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان های خون 19 7 12 666,400 1,351,200 2,017,600 4,836,000
89 810064 #* ساير موارد گروه سه 16 5 11 476,000 1,238,600 1,714,600 4,127,000
90 810080 # بررسي سيکل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند 20 7 13 666,400 1,463,800 2,130,200 5,113,000
91 810082 # بررسي سيکل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند 20 7 13 666,400 1,463,800 2,130,200 5,113,000
92 810084 #* بررسي آکندروپلازی 40 14 26 1,332,800 2,927,600 4,260,400 10,226,000
93 810086 *# جهش شناخته شده قبلي در خانواده موسوم به Known familial mutationبرای کليه
يها
بيمار (زماني که قبلا موتاسيون مسبب بيماری در ساير اعضا و نزديکان يک خانواده شناسايي شده باشد)
50 18 32 1,713,600 3,603,200 5,316,800 12,752,000
94 810088 #* ساير موارد گروه چهار 50 18 32 1,713,600 3,603,200 5,316,800 12,752,000
95 810100 # بررسي موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتيدی در بيماری آتاکسي فردريش 55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
96 810102 # بررسي موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتيدی در بيماری ديستروفي ميوتونيک 55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
97 810104 # بررسي موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتيدی در بيماری هانتينگتون 55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
98 810106 # بررسي موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتيدی در بيماری فراژايل X 65 25 40 2,380,000 4,504,000 6,884,000 16,480,000
99 810108 # SCA بررسي موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتيدی در انواع 55 25 30 2,380,000 3,378,000 5,758,000 13,710,000
100 810110 *# بررسي موتاسيون های کمپلکس ولي شناخته شده همانند مواردی که واژگوني يا حذف های خاص
و بزرگ دارند
65 22 43 2,094,400 4,841,800 6,936,200 16,663,000
101 810112 # A در هموفيليInversion22 بررسي 75 23 52 2,189,600 5,855,200 8,044,800 19,372,000
102 810118 # پي کي يو (فقط بررسي جهش های شايع) پدر به همراه فرزند 37.5 11.5 26 1,094,800 2,927,600 4,022,400 9,686,000
103 810120 # پي کي يو (فقط بررسي جهش های شايع) مادر به همراه فرزند 37.5 11.5 26 1,094,800 2,927,600 4,022,400 9,686,000
104 810122 # الفا تالاسمي (فقط بررسي حذف های شايع) پدر به همراه فرزند 37.5 11.5 26 1,094,800 2,927,600 4,022,400 9,686,000
105 810124 # الفا تالاسمي (فقط بررسي حذف های شايع) مادر به همراه فرزند 37.5 11.5 26 1,094,800 2,927,600 4,022,400 9,686,000
106 810126 #* (فقط بررسي جهش های شايع) پدر به همراه فرزندCF فيبروز کيستيک يا 37.5 11.5 26 1,094,800 2,927,600 4,022,400 9,686,000
107 810128 #* (فقط بررسي جهش های شايع) مادر به همراه فرزندCF فيبروز کيستيک يا 37.5 11.5 26 1,094,800 2,927,600 4,022,400 9,686,000
108 810130 #* 5 ساير موارد گروه 75 23 52 2,189,600 5,855,200 8,044,800 19,372,000
109 810140 *# بررسي کانکسين 26در ناشنوايي مرحله اول برای پدر به همراه فرزند 25 9 16 856,800 1,801,600 2,658,400 6,376,000
110 810142 *# بررسي کانکسين 26در ناشنوايي مرحله اول برای مادر به همراه فرزند 25 9 16 856,800 1,801,600 2,658,400 6,376,000
111 810144 #* 6 ساير موارد گروه 50 18 32 1,713,600 3,603,200 5,316,800 12,752,000
112 810150 # بررسي مرحله اول تالاسمي بتا برای پدر به همراه فرزند 38 12 26 1,142,400 2,927,600 4,070,000 9,794,000
113 810152 # بررسي مرحله اول تالاسمي بتا برای مادر به همراه فرزند 38 12 26 1,142,400 2,927,600 4,070,000 9,794,000
114 810154 # بررسي مرحله اول تالاسمي آلفا برای پدر به همراه فرزند 38 12 26 1,142,400 2,927,600 4,070,000 9,794,000
115 810156 # بررسي مرحله اول تالاسمي آلفا برای مادر به همراه فرزند 38 12 26 1,142,400 2,927,600 4,070,000 9,794,000
116 810158 # برای پدر به همراه فرزندSMA بررسي مرحله اول 42.5 13.5 29 1,285,200 3,265,400 4,550,600 10,949,000
117 810160 # برای مادر به همراه فرزندSMA بررسي مرحله اول 42.5 13.5 29 1,285,200 3,265,400 4,550,600 10,949,000
118 810162 #* در شارکوت ماری توثPMP22 بررسي دوپليکاسيون 85 27 58 2,570,400 6,530,800 9,101,200 21,898,000
119 810164 #* Von Hippel-Lindau در بيماریVHL بررسي جهش های نقطه ای در ژن 120 35 85 3,332,000 9,571,000 12,903,000 31,105,000
120 810166 #* 7 ساير موارد گروه 120 35 85 3,332,000 9,571,000 12,903,000 31,105,000
121 810180 # در بيماران دوشن و بکرDMD بررسي حذف های ژن 125 43 82 4,093,600 9,233,200 13,326,800 32,002,000
122 810182 #* )CYP21A2 (ژنCAH بررسي موتاسيون های بيماری 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
123 810184 # B بررسي تمام اگزون ها در بيماری هموفيلي 110 45 65 4,284,000 7,319,000 11,603,000 27,725,000
124 810186 #* ALDH3A2 بررسي بيماری شوگرن لارسن ژن 110 45 65 4,284,000 7,319,000 11,603,000 27,725,000
125 810188 #* ASPA بررسي بيماری کاناوان ژن 120 35 85 3,332,000 9,571,000 12,903,000 31,105,000
126 810190 #* DHCR7 ژنSLOS بررسي سندروم 60 10 50 952,000 5,630,000 6,582,000 16,010,000
127 810192 #* WFS1 بررسي سندروم ولفرام، ژن 120 35 85 3,332,000 9,571,000 12,903,000 31,105,000
128 810194 #* F7 انعقادی، بررسي کامل ژن7 نقص فاکتور 110 45 65 4,284,000 7,319,000 11,603,000 27,725,000
129 810196 #* F10 انعقادی، بررسي ژن10 نقص فاکتور 110 45 65 4,284,000 7,319,000 11,603,000 27,725,000
130 810198 #* G9 وGP1BA، GP1BB سندروم برنارد سوئيلر، بررسي ژنهای 110 45 65 4,284,000 7,319,000 11,603,000 27,725,000
131 810200 #* 8 ساير موارد گروه 110 45 65 4,284,000 7,319,000 11,603,000 27,725,000
132 810220 # بررسي بيماری PKUبا روش تعيين توالي کل ژن برای پدر به همراه فرزند 75 20 55 1,904,000 6,193,000 8,097,000 19,555,000
133 810222 # بررسي بيماری PKUبا روش تعيين توالي کل ژن برای مادر به همراه فرزند 75 20 55 1,904,000 6,193,000 8,097,000 19,555,000
134 810224 #* برای تشخيص بيماری هاmicro array استفاده از 110 45 65 4,284,000 7,319,000 11,603,000 27,725,000
135 810226 #* در پوليپوزيس وراثتيAPC بررسي ژن 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
136 810228 #* ADA بررسي نقص آدنوزين دآميناز ژن 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
137 810230 #* F2 بررسي کامل ژنprothrombinemia نقص 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
138 810232 #* F5 انعقادی، بررسي کامل ژن5 نقص فاکتور 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
139 810234 #* F11 انعقادی، بررسي ژن11 نقص فاکتور 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
140 810236 #* در سندم بلومBLM بررسي ژن 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
141 810238 #* Hereditary Diffuse Gastric Cancer درCDH1 بررسي ژن 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
142 810240 #* Li-Fraumeni در سندرمTP53 بررسي ژن 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
143 810242 #* در سندرم ويسکوت آلدريچWAS بررسي ژن 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
144 810244 #* 9 ساير موارد گروه 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
145 810260 #* با روش تعيين توالي کل ژنCF بررسي بيماری 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
146 810262 # با روش تعيين توالي کل ژنA بررسي هموفيلي 110 45 65 4,284,000 7,319,000 11,603,000 27,725,000
147 810264 #* در رتينوبلاستوماRB1 بررسي ژن 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
148 810266 #* در بيماری اسئوپتروزCLCN7 بررسي ژن 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
149 810268 #* اگزون50 تا26 بررسي 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
150 810270 #* 10 ساير موارد گروه 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
151 810280 #* در سرطان پستان وراثتيBRCA2 وBRCA1 بررسي همزمان ژنهای 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
152 810282 #* اگزون با روش تعيين توالي50 بررسي بيش از 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
153 810300 *# بررسي 1تا 20ژن به صورت يک پانل توسط روش های ( NGSاين کد با ساير کدها قابل گزارش و
محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهای ابلاغي وزارت
بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90درصد جزء فني و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قيمت
توليد داده خام به عنوان بخشي از جزء فني براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت
دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.)
52 25 27 2,380,000 3,040,200 5,420,200 12,879,000
154 810302 *# بررسي 21تا 50ژن توسط روش های ( NGSاين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در
صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهای ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش
پزشکي، 90درصد جزء فني و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قيمت توليد داده خام به عنوان
بخشي از جزء فني براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت دوره ای، قابل محاسبه و
پرداخت مي باشد.)
69 32 37 3,046,400 4,166,200 7,212,600 17,161,000
155 810304 *# بررسي 51تا 200ژن توسط روش های ( NGSاين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در
صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهای ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش
پزشکي، 90درصد جزء فني و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قيمت توليد داده خام به عنوان
بخشي از جزء فني براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت دوره ای، قابل محاسبه و
پرداخت مي باشد.)
88 40 48 3,808,000 5,404,800 9,212,800 21,936,000
156 810306 *# بررسي بيش از 200ژن در يک پانل توسط روش های ( NGSشامل اگزوم) (اين کد با ساير کدها قابل
گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهای ابلاغي
وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90درصد جزء فني و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.)
(قيمت توليد داده خام به عنوان بخشي از جزء فني براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به
صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.)
104 45 59 4,284,000 6,643,400 10,927,400 26,063,000
157 810308 +*# بررسي بيش از 200ژن در يک پانل توسط روش های ( NGSشامل اگزوم)، نفر دوم (مقايسه ای)
(اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به
رعايت استانداردهای ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90درصد جزء فني و 5درصد جزء حرفه ای قابل
محاسبه و پرداخت است.) (قيمت توليد داده خام به عنوان بخشي از جزء فني براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکي به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.)
42 20 22 1,904,000 2,477,200 4,381,200 10,414,000
158 810310 +*# بررسي بيش از 200ژن در يک پانل توسط روش های ( NGSشامل اگزوم)، نفر سوم (مقايسه ای)
(اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به
رعايت استانداردهای ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90درصد جزء فني و 5درصد جزء حرفه ای قابل
محاسبه و پرداخت است.)
26 10 16 952,000 1,801,600 2,753,600 6,592,000
159 810320 # 450 الي400 کاريوتايپ خون با حد تفکيک 18 6 12 571,200 1,351,200 1,922,400 4,620,000
160 810322 # کاريوتايپ خون با حد تفکيک بالا(در صورت استفاده از اين روش اگر نتيجه حاصله به واسطه کاريوتايپ معمولي
هم قابل تشخيص باشد بايد کد کاريوتايپ معمولي مورد محاسبه قرار بگيرد)
25 8 17 761,600 1,914,200 2,675,800 6,437,000
161 810324 # کاريوتايپ خون بند ناف 25 8 17 761,600 1,914,200 2,675,800 6,437,000
162 810326 # کاريوتايپ مغز استخوان 25 8 17 761,600 1,914,200 2,675,800 6,437,000
163 810328 # کاريوتايپ مايع آمنيون 50 15 35 1,428,000 3,941,000 5,369,000 12,935,000
164 810330 # کاريوتايپ پرز جفتي 48 14 34 1,332,800 3,828,400 5,161,200 12,442,000
165 810332 # کاريوتايپ فيبروبلاست های پوستي 48 14 34 1,332,800 3,828,400 5,161,200 12,442,000
166 810334 # کاريوتايپ بافت های ( solidتوموری و غير توموری شامل بافت جنين سقط شده) 48 14 34 1,332,800 3,828,400 5,161,200 12,442,000
167 810336 # کاريوتايپ به منظور بررسي سندروم های شکست کروموزومي 32 13 19 1,237,600 2,139,400 3,377,000 8,071,000
168 810338 #+ ) سلول100 سلول تا سقف20 بررسي موزاييسم (مطالعه بيش از 11 9 2 856,800 225,200 1,082,000 2,498,000
169 810340 +# روش های نواربندی اختصاصي غير از (G-bandشامل مواردی همانند ،C-band، R-Band
NOR-Bandو Q-bandاين روش ها فقط در صورتي که مطابق با استانداردهای آزمايشگاه
سيتوژنتيک مورد نياز باشند قابل محاسبه هستند)
10 2 8 190,400 900,800 1,091,200 2,648,000
170 810342 # بررسي Interphase FISHبه ازای هر پروب(در خصوص اين کد و رديف بعد بايد توجه داشت
که اين کدها در خصوص استفاده از پروب های عمومي (همانند پروب های اختصاصي سانترومر ها و
پروب های عمومي هر کروموزوم) مي باشد. در صورت استفاده از پروب های کم مصرف همانند
موارد locus specificبرای برخي وضعيت های خاص و نادر مي توان يک ضريب 5/1برابر را بر
روی روش مورد استفاده اعمال کرد)
18 6 12 571,200 1,351,200 1,922,400 4,620,000
171 810344 # به ازای هرپروبMetaphase FISH بررسي 18 6 12 571,200 1,351,200 1,922,400 4,620,000
172 810346 # تشخيص سريع آنيوپلوئيدی های جنين(اين آزمايش بر روی نمونه جنيني شامل پرز جفتي و يا
مايع آمنيون قابل انجام است و با يکي از روش های QFPCR، FISHو يا MLPAقابل انجام
است. قابل توجه است که در صورت مثبت شدن جواب بايد بدون اخذ هزينه اضافه نتيجه حاصله با
يکي ديگر از اين سه روش تاييد شود.)
25 7 18 666,400 2,026,800 2,693,200 6,498,000
173 810348 *# آزمايش NIPTبا استفاده از cell free DNAجنيني برای غربالگری سندروم داون (اين کد با ساير
کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهای
ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90درصد جزء فني و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت
است.) (قيمت توليد داده خام به عنوان بخشي از جزء فني براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکي به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.)
17 4 13 380,800 1,463,800 1,844,600 4,465,000
174 810360 #+ کاريوتايپ اضافي برای هر مطالعه 6 1.5 4.5 142,800 506,700 649,500 1,570,500
175 810370 *# جنين4 تعيين جنسيت تا سقفPGD 150 40 110 3,808,000 12,386,000 16,194,000 39,110,000
176 810372 +*# تعيين جنسيت هر جنين اضافهPGD 25 8 17 761,600 1,914,200 2,675,800 6,437,000
177 810374 *# جنين8 برای بررسي ترانسلوکاسسيون هر جنين حداکثر تاPGD 75 20 55 1,904,000 6,193,000 8,097,000 19,555,000
178 810376 *# PGDبرای بيماری های مولکولي مرحله اول شامل تاييد موتاسيون و بررسي خانوادگي موتاسيون،
بررسي بيش از 6مارکر در فرد مبتلا و در خانواده و موارد مشترک مانند استخراج و غيره و گاهي
بررسي هويت افراد و تفسير (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به
خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهای ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90درصد جزء
فني و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قيمت توليد داده خام به عنوان بخشي از جزء فني
براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.)
66 30 36 2,856,000 4,053,600 6,909,600 16,452,000
179 810378 *# مرحله دوم انجام PGDبرای بيماری های مولکولي تا 5جنين (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و
محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهای ابلاغي وزارت
بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90درصد جزء فني و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.)
66 30 36 2,856,000 4,053,600 6,909,600 16,452,000
180 810380 +*# برای بيماری های مولکولي مرحله دوم، هر جنين اضافهPGD 41 13 28 1,237,600 3,152,800 4,390,400 10,564,000
181 810382 *# PGSبا روش array، NGSو يا امثالهم به ازای هر جنين (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه
نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهای ابلاغي وزارت بهداشت
درمان و اموزش پزشکي، 90درصد جزء فني و 5درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قيمت توليد داده
خام به عنوان بخشي از جزء فني براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت دوره ای، قابل
محاسبه و پرداخت مي باشد.)
25 12 13 1,142,400 1,463,800 2,606,200 6,193,000
182 810384 #*+ با قدرت تفکيک و عمق بالاNGS به روشCNV بررسي 55 17 38 1,618,400 4,278,800 5,897,200 14,198,000