آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح تا19:30 شب پنج شنبه 7:30 صبح تا 15:30 ظهر

عکس ها

الگوی متفاوت جهش ها در افراد سیگاری و غیر سیگاری

DNA موجود در بافت های سرطانی افراد سیگاری الگوی متفاوتی از جهش ها را در مقایسه با بافت های سرطانی افراد غیر سیگاری نشان می دهد. مطالعات اخیر نشان می دهد که چگونه سیگار کشیدن با سرطان های متفاوت ارتباط دارد و آسیب های متعددی در DNA ایجاد می کند. در حالی که مدت ها ارتباط سیگار کشیدن با سرطان ها آشکار شده بود ، اما این که چگونه سیگار کشیدن ریسک ابتلا به سرطان مثانه یا کلیه، بافت هایی که در معرض دود نیستند، را افزایش می دهد مشخص نشده بود.

جهش در DNA افراد در طول زندگی به طور طبیعی رخ می دهد اما بعضی از تغییرات ژنتیکی همانند آن هایی که در اثر سیگار کشیدن رخ می دهد ریسک ابتلا به سرطان های خاصی را افزایش می دهد. استعمال دخانیات جهش های دایمی ایجاد می کند و ماده ژنتیکی را در بیشتر سلول های بدن تحت تاثیر قرار می دهد. حتی اگر فردی باشید که دو تا پنج سیگار در روز مصرف کنید این جهش ها در بدن انباشته می شود.

در مطالعه ای محققان پنج هزار فرد مبتلا به 17 نوع سرطان مختلف که سیگار کشیدن ریسک فاکتور آن ها بود را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان داد که مجموعه ای از جهش ها تحت عنوان signature 4 همواره در بافت های در معرض دود سیگار یافت می شوند، اگرچه این جهش ها در تومورهای افراد غیر سیگاری نیز به مراتب کمتر دیده می شوند.

افراد سیگاری مبتلا به سرطان به خصوص ریه و حنجره میزان بالایی از این مجموعه از جهش ها signature 4)) را دارند. این جهش ها در DNA سلول های کشت داده شده در آزمایشگاه که در معرض مواد شیمیایی موجود در هوای آلوده و مواد موجود در سیگار بودند نیز مشاهده شد. این درحالی بود که میزان این جهش ها در سرطان های حفره دهان ،حلق و مری به میزان کمتری دیده شد. علت اینکه چرا این بافت ها با این که مستقیما در معرض دود هستند موتاسیون های زیادی ندارند به طور دقیق مشخص نشده است. شاید این مساله به علت تفاوت در متابولیزه کردن دود در این بافت هاست.

آسیب DNA در افراد سیگاری در مجموعه ای دیگر از جهش ها تحت عنوان signature 5 نیز بیش از افراد غیر سیگاری است.این جهش ها در تمامی سرطان ها و تمامی بافت ها دیده می شوند. علت ایجاد این جهش ها مشخص نیست اما این جهش ها با افزایش عمر افزایش می یابند. سرعت وقوع این جهش ها در افراد سیگاری سریع تر است.

میزان وقوع این جهش ها با میزان سیگار مصرف شده ارتباط دارد به طوری که مصرف روزانه یک پاکت سیگاربه مدت یک سال منجر به 150 جهش در سلول های ریه ، 97 جهش در حنجره، 39 جهش در حلق ،23 جهش در حفره دهانی ،18 جهش در مثانه و 6 جهش در سلول های کبدی می شود.

L.B. Alexandrov et al. Mutational signatures associated with tobacco smoking in human cancer. Science. Voll. 354, Nov. 4, 2016, p. 618.