آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح تا19:30 شب پنج شنبه 7:30 صبح تا 15:30 ظهر

عکس ها

خط مشی كيفيت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران

 

رسالت :

این آزمایشگاه، آزمایشگاهی است تخصصی که خدمات تشخیصی خود را با محوریت ایمنی، ارتقاء کیفیت خدمات و با رویکرد توجه به محیط زیست به بهترین شیوه علمی ممکن بهتمامی اقشار جامعه تحت پوشش، ارائه می نماید.

 

چشم انداز :

تبدیل شدن به آزمایشگاهی تخصصی، خوشنام و با سطح پذیرش بیشترین بیمار در حوزه جغرافیایی مربوطه

 

ارزش ها :

1-حفظ کرامت انسانی

2- بیمار محوری

3- رعایت اصول و مبانی اخلاق حرفه ای

4- اعتقاد به کار گروهی

5- پاسخگویی و مسئولیت پذیری

6- کارآمد بودن

7- دانش محوری

 

اهداف استراتژیک :

1- بهبود مستمر کیفیت خدمات قابل ارائه

2- بهبود ایمنی بیماران، مراجعین و کارکنان

3- ارتقاء رضایت مندی تمامی ذینفعان

4- توانمند سازی و آموزش مستمر نیروی انسانی

5- توسعه مدیریت نگهداشت فضای فیزیکی، امنیتی و تجهیزاتی

6- مدیریت منابع مالی و درآمدی

 

استانداردهای مورد نظر:

1- الزامات ملی آزمایشگاه مرجع سلامت

2- IMS ( ISIRI-ISO 9001  ،  ISIRI-ISO 14001  ،  OHSAS 18001  )

3- ISIRI-ISO 10002

4- ISIRI-ISO 15189

 

تعهدات: مدیریت و کارکنان این آزمایشگاه خود را ملزم و مکلف به رعایت همه مفاد این خط مشی می دانند. این بیانیه توسط ریاست آزمایشگاه انتشار یافته و چارچوب سیستم مدیریت آزمایشگاه را در بردارد و به صورت منظم مورد بازنگری قرار می گیرد.