نحوه پذيرش مراجعين با دفترچه تامين اجتماعى :  

 برای انجام آزمایشات آلبینیسم، کیستیک فیبروز، تالاسمی، دوشن، فراژیل X ملکولی، کانکسین،هموفیلی و SMA لازم است نسخه بیماران توسط اداره تامیین اجتماعی تایید شود.

آدرس سازمان تامیین اجتماعی جهت تایید نسخ: خیابان کارگر شمالی، روبروی پارک لاله. جهت تایید نسخ مدارک پزشکی بیمار و در مواردی حضور خود بیمار ضروری است.

 

سایر مدارک مورد نياز :

دو برگ کپى از صفحه اول دفترچه بيمه

يک برگ کپى از نسخه

 

در صورت درخواست تالاسمى مدارک زير نيز اضافه مى گردد:

دو برگ کپى از صفحات اول و دوم شناسنامه خانم و آقا.

دو برگ کپى از صفحه اول دفترچه بيمه خانم و آقا.

فرم شماره يک بهداشت.

آزمايشات خون شناسى زوجین CBC) و الکتروفورز) و کپی آن.

در صورت درخواست برای تالاسمى مرحله دوم سونوگرافى از جنین و کپى آن.

در صورت درخواست برای تالاسمی مرحله اول و زمانی که زوجین فرزندی ندارند نمونه خون والدین و آزمایش CBC آنان نیز مورد نیاز است.

copyright 2007-2008, all right reserved | www.geneticlab.ir